INCLUSIEF
TERUGGAVE
GRATIS
VERZENDING

Algemene verkoopvoorwaarden

1. Geldigheidsgebied

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna te noemen "AV") gelden voor alle gesloten koopovereenkomsten tussen RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG (hierna te noemen "RaceChip") en u als klant, wanneer u consument bent.

1.2 Een consument zoals bedoeld in § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling uitvoert voor doelen die voor het merendeel noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsmatige activiteiten kunnen worden toegeschreven.

2. Sluiting van de overeenkomst

2.1 Koopovereenkomsten tussen RaceChip en u kunnen worden gesloten via de onlineshop van RaceChip, via de online-verkoopplatformen eBay en Amazon, telefonisch en ter plaatse in de winkelruimten van RaceChip.

2.2 Sluiting van de overeenkomst via de onlineshop van RaceChip

 1. De presentatie van artikelen in de onlineshop van RaceChip vormt geen bindend aanbod.
 2. Met de bestelling – door te klikken op de knop "Nu kopen" – doet u een bindend aanbod tot aankoop. RaceChip stuurt u een automatische bestelbevestiging per e-mail toe, waarin de bestelling nogmaals is gedocumenteerd. Deze automatische bestelbevestiging bevestigt alleen dat de bestelling bij RaceChip is ontvangen en vormt geen acceptatie van uw aanbod.
 3. De overeenkomst komt pas tot stand, wanneer RaceChip de verzending van het artikel d.m.v. een aparte e-mail aan u heeft bevestigd of d.m.v. verzending van het artikel.
 4. Wanneer levering van het door u bestelde artikel niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het desbetreffende artikel niet op voorraad is, dan ziet RaceChip af van een acceptatieverklaring. In dit geval komt er geen overeenkomst tot stand. RaceChip zal u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en een reeds ontvangen financiële tegenprestatie direct terugbetalen.

2.3 Sluiting van een overeenkomst via het online-verkoopplatform eBay

 1. De artikelen worden door RaceChip op het online-verkoopplatform ebay uitsluitend geplaatst met de optie "Nu kopen". Het plaatsen van een artikel op eBay met de optie "Nu kopen" vormt een bindend aanbod van RaceChip tot het sluiten van een koopovereenkomst.
 2. Door te klikken op de knop "Kopen" komt een bindende koopovereenkomst tussen u en RaceChip tot stand. Via het sluiten van de overeenkomst wordt u door RaceChip nogmaals geïnformeerd met een aparte e-mail.

2.4 Sluiting van een overeenkomst via het online-verkoopplatform Amazon

 1. Het aanbieden van artikelen via het online-verkoopplatform Amazon vormt een bindend aanbod van RaceChip.
 2. Door te klikken op de knop "Nu kopen" komt een bindende koopovereenkomst tussen u en RaceChip tot stand.

2.5 Sluiting van een overeenkomst ter plaatse bij RaceChip of via de telefoon

Een koopovereenkomst tussen u en RaceChip kan ook ter plaatse in de winkelruimten van RaceChip en telefonisch worden gesloten. Het aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst gaat hierbij van u uit. Met acceptatie van het aanbod door RaceChip komt een bindende koopovereenkomst tussen u en RaceChip tot stand.

2.6 Tekst van de overeenkomst opslaan

De tekst van de overeenkomst wordt niet opgeslagen.

3. Herroepingsrecht

3.1 3.1 U als consument heeft bij een aankoop via de onlineshop van RaceChip, via de online-verkoopplatformen eBay en Amazon evenals via de telefoon recht op het onderstaande herroepingsrecht.

- Informatie over herroeping -

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de transporteur is, de artikelen in bezit heeft genomen of heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Warenannahme
Karl-Frasch-Str. 14
73037 Göppingen
Duitsland

Telefoon: +49 7161 1584 999
Fax: +49 7161 1581 899
E-mail: [email protected]

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een via de post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor gebruikmaken van het bijgevoegde voorbeeld-herroepingsformulier, maar dat is niet verplicht.

Voor het behoud van de herroepingstermijn is het voldoende, dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de afleverkosten (met uitzondering van de extra kosten die volgen uit het feit dat u een andere wijze van leveren heb gekozen dan de door ons aangeboden voordeligere standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag waarop de mededeling van uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is binnengekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel waarvan u bij de oorspronkelijke transactie gebruik hebt gemaakt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; aan u zullen vanwege deze terugbetaling in geen geval kosten in rekening worden gebracht.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de artikelen weer hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de artikelen hebt teruggestuurd, al naargelang welke gebeurtenis als eerste plaatsvindt.

U dient de artikelen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen naar ons terug te sturen of te overhandigen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst informeert. De termijn is nagekomen, wanneer u de artikelen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.

De directe kosten van het terugsturen van de artikelen komen voor uw rekening.

U hoeft de kosten voor een eventueel waardeverlies van de artikelen alleen te dragen wanneer dit waardeverlies toe te schrijven is, na controle van de hoedanigheid, eigenschappen en werkwijze van de artikelen, aan omgang met de artikelen die niet noodzakelijk is.

Voorbeeld-herroepingsformulier

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen dient u dit formulier in te vullen en terug te sturen.)

– Aan

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Warenannahme
Karl-Frasch-Str. 14
73037 Göppingen
Duitsland

Telefoon: +49 7161 1584 999
Fax: +49 7161 1581 899
Email: [email protected]

– Hiermee herroep ik/herroepen wij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende artikelen (*)/de levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en)
– Datum

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

- Einde van de informatie betreffende herroeping -

3.2 Gronden voor uitsluiting of tenietgaan

Het herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor de levering van artikelen die niet zijn geprefabriceerd en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument van doorslaggevende betekenis is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd.

4. Vrijwillig recht van teruggave tot 30 dagen na ontvangst van de artikelen

4.1 RaceChip geeft u behalve het wettelijke herroepingsrecht een vrijwillig recht van teruggave van in totaal 30 dagen na ontvangst van het artikel. Met dit recht van teruggave kunt u zich ook na het verstrijken van de 14-daagse herroepingstermijn (zie informatie over herroeping cijfer 3.1) uit de overeenkomst terugtrekken, door het artikel binnen 30 dagen na ontvangst van het artikel (termijnbegin op de dag na ontvangst van het artikel) terug te sturen naar RaceChip, naar het adres dat aan het eind van dit cijfer 4.1 wordt genoemd. Een tijdige verzending van het artikel is voldoende voor het behoud van de termijn. Voorwaarde om het vrijwillige recht van teruggave uit te oefenen is echter, dat u het artikel alleen op zicht heeft uitgeprobeerd en het artikel volledig, in zijn oorspronkelijk toestand, onbeschadigd in de originele verpakking terugstuurt. De directe kosten voor het terugsturen van het artikel komen voor uw rekening.

Stuur het artikel naar:

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Warenannahme
Karl-Frasch-Str. 14
73037 Göppingen
Duitsland

Telefoon: +49 7161 1584 999
Fax: +49 7161 1581 899
E-mail: [email protected]

4.2 De terugbetaling vindt plaats op de door u voor betaling gebruikte rekening. Bij betaling op rekening evenals vooruitbetaling, wordt het retourbedrag overgemaakt naar de rekening waarvan de overschrijving werd uitgevoerd. Wanneer u via PayPal of per creditcard hebt betaald, vindt terugbetaling plaats op de daarmee verbonden Paypal-/creditcardrekening.

Het wettelijke herroepingsrecht (vgl. cijfer 3.1) wordt door de naleving van de bepalingen betreffende het aanvullende contractuele toegekende (vrijwillige) recht van teruggave niet aangetast en blijft onafhankelijk hiervan bestaan. Tot aan het verstrijken van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht gelden uitsluitend de daar vermelde wettelijke voorwaarden. Het contractueel toegekende (vrijwillige) recht van teruggave beperkt bovendien uw wettelijke rechten op garantie niet, die onbeperkt voor u blijven gelden. RaceChip behoudt zich uitdrukkelijk voor het vrijwillige recht van teruggave voor speciale acties in de desbetreffende deelnamevoorwaarden uit te sluiten.

5. Eigendomsvoorbehoud, schuldvergelijking en retentierecht

5.1 Het geleverde artikel blijft eigendom van RaceChip totdat het bedrag volledige is betaald.

5.2 U bent niet gerechtigd vorderingen van ons met elkaar te verrekenen, tenzij uw tegenvordering bij gewijsde is vastgesteld of onbetwist is.

5.3 Als koper mag u een retentierecht alleen uitoefenen, wanneer uw tegenvordering afkomstig is uit dezelfde koopovereenkomst.

6. Levering

6.1 RaceChip is gerechtigd tot het uitvoeren van deelleveringen, wanneer dat van u kan worden gevergd.

6.2 Het artikel wordt geleverd op het door u opgegeven afleveradres. Wanneer niets anders is overeengekomen, wordt het artikel binnen één werkdag na sluiting van de overeenkomst en ontvangst van de betaling naar u verzonden.

6.3 Het risico van een aan toeval te wijten verlies of van een aan toeval te wijten verslechtering van het artikel (risico-overdracht) gaat met de overdracht van het artikel op u over.

7. Prijzen / verzendkosten

7.1 Van toepassing zijn de prijzen op het moment van bestelling. Alle prijzen zijn consumentenprijzen inclusief de wettelijke btw, exclusief verzendkosten en eventuele betalingskosten.

7.2 RaceChip informeert u over de te betalen verzendkosten vóór sluiting van de overeenkomst. Bij bestellingen via de onlineshop van RaceChip en de verkoopplatformen eBay en Amazon worden de prijs inclusief btw en te betalen verzend- en betalingskosten bovendien aan u getoond op het bestelscherm voordat u de overeenkomst sluit.

8. Betalingsvoorwaarden, betaalmiddelen

8.1 Wanneer niets anders is overeengekomen, moet de aankoopprijs direct bij het sluiten van de overeenkomst worden betaald. Bij schuldenaarsverzuim is RaceChip gerechtigd rente wegens te late betaling ter hoogte van 5 procent boven het basisrentetarief van de Europese Centrale Bank te vorderen.

8.2 Er kan worden gekozen uit de volgende betaalwijzen:

 1. Betaling via PayPal

  U betaalt het factuurbedrag via de online-aanbieder PayPal. U moet bij PayPal geregistreerd zijn of u registreren, u met uw toegangsgegevens legitimeren en de betaalinstructie aan RaceChip bevestigen. Zodra het factuurbedrag op onze rekening werd geboekt, wordt het artikel naar u verzonden.

 2. Vooruitbetaling (overschrijving)

  Bij de betaalwijze "vooruitbetaling" maakt u het factuurbedrag over naar het in de bestelbevestiging genoemde rekeningnummer van RaceChip. Zodra het factuurbedrag op onze rekening werd geboekt, wordt het artikel naar u verzonden.

 3. Betaling per creditcard

  Bij betaling per creditcard stuurt u uw creditcardgegevens naar onze betalingsaanbieder PayOne. Uw creditcardgegevens worden via een beveiligde verbinding van PayOne verzonden. Na ontvangst van de creditcardgegevens wordt het artikel naar u verzonden.

9. Garantie en aanspakelijkheid

9.1 RaceChip is aansprakelijk voor gebreken der zaak en juridische onvolkomenheden volgens de wettelijke voorschriften, met name §§ 434 e.v. van het Duits Burgerlijk Wetboek. De verjaringstermijn voor wettelijke garantieaanspraken wegens gebreken bedraagt twee jaar en begint met aflevering van het artikel.

9.2 Claims m.b.t. feitelijke gebreken bestaan niet wanneer u het artikel verandert, onvakkundig behandelt of op een wijze gebruikt die geen verband houdt met een behoorlijke inbouw en/of behoorlijke bediening van het artikel. Hiertoe behoren met name technische diagnosemaatregelen en mechanische invloeden op het artikel. Als ongeoorloofde behandeling moeten ook invloeden worden verstaan die ontstaan door overbelasting (bijv. gebruik in de racesport). Bovendien is er geen sprake van een feitelijk gebrek, wanneer het olieverbruik van uw voertuig door inbouw van de RaceChip met maximaal 30% stijgt.

9.3 RaceChip behoudt zich productgerelateerde wijzigingen met het oog op techniek, vorm, kleur, gewicht en design van de producten uitdrukkelijk voor, wanneer de wijzigingen en/of afwijkingen van u kunnen worden gevergd met inachtneming van de belangen van RaceChip.

9.4 Voor schades uit de schending van een garantie of uit de schending van leven, lichaam of gezondheid is RaceChip onbeperkt aansprakelijk. Datzelfde geldt voor opzet en schuldige nalatigheid, voor de wettelijke aansprakelijkheid voor productfouten (met name volgens de wet op de productaansprakelijkheid) en voor de aansprakelijkheid wegens het bedrieglijk verzwijgen van gebreken. Voor eenvoudige nalatigheid is RaceChip alleen aansprakelijk wanneer belangrijke verplichtingen worden geschonden die voortkomen uit de aard van de overeenkomst en die voor het bereiken van het doel van de overeenkomst van speciale betekenis zijn. Bij schending van dergelijke verplichtingen, verzuim en onmogelijkheid is de aansprakelijkheid van RaceChip begrensd tot schades waarmee met het ontstaan ervan in het kader van de overeenkomst typisch rekening moet worden gehouden.

9.5 De door RaceChip verleende motor- en productgaranties gelden in voorkomende gevallen naast de aanspraken wegens gebreken der zaak en juridische onvolkomenheden zoals bedoeld in cijfer 9.1. Bijzonderheden betreffende de inhoud en omvang van dergelijke garanties blijken uit de garantievoorwaarden die bij de artikelen zijn gevoegd.

10. Herprogrammering

10.1 Wanneer van voertuig wordt gewisseld is een herprogrammering waarvoor kosten worden berekend van de bij RaceChip gekochte producten (RaceChip GTS en RaceChip GTS Black) binnen 24 maanden na de aankoopdatum voor de eerste koper en met voorbehoud van dit cijfer 10 in beginsel mogelijk.

10.2 RaceChip behoudt zich principieel het recht voor de gewenste herprogrammering zonder opgave van redenen te weigeren. Goedkeuring voor herprogrammering wordt uitdrukkelijk schriftelijk door RaceChip gegeven. De schriftelijke vorm wordt d.m.v. een e-mail in acht genomen.

10.3 Algemene voorwaarde voor een herprogrammering is dat RaceChip het gekochte product (of een dienovereenkomstig opvolgend product) op het moment van de herprogrammering aanbiedt voor het in aanmerking komende product.

10.4 De aankoopdatum van de RaceChip moet m.b.v. een betaalbewijs aan RaceChip worden aangetoond.

10.5 Wanneer de productprijs voor het voertuig dat voor de herprogrammering in aanmerking komt boven de productprijs voor het voertuig waarvoor het product voor het laatst werd geconfigureerd ligt, wordt bij de herprogrammering behalve de kosten voor herprogrammering zelf, een extra vergoeding ter hoogte van dit prijsverschil in rekening gebracht.

10.6 Wanneer RaceChip akkoord gaat met een herprogrammering, hebben de garantierechten volgens cijfer 9 alleen betrekking op de in het kader van de herprogrammering door koop verkregen software of de nieuw gekochte producten (bijv. kabels, indien nodig).

10.7 Verdergaande rechten zijn niet verbonden met de herprogrammering. De herprogrammering leidt met name niet tot een verlenging van de product- en/of motorgarantie. Verder leidt de herprogrammering niet tot een nieuw begin van de verjaring voor de reeds door de klant gekochte producten. Voor het overige blijven uw rechten onverminderd van kracht.

11. Verlies van garantieaanspraken en gevolgen voor de garantie

Door de inbouw van een motorregelapparaat verliest u de garantieaanspraken tegenover de fabrikant van uw voertuig met betrekking tot de motor. Bovendien kan de inbouw van een motorregelapparaat mogelijke garantieaanspraken tegenover de verkoper van uw voertuig nadelig beïnvloeden. Met uitzondering van aanspraken die eventueel voortkomen uit een door RaceChip verleende motorgarantie, kan RaceChip hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

12. Algemene typegoedkeuring en verzekeringsdekking

12.1 De inbouw van een RaceChip kan leiden tot het tenietgaat van de algemene typegoedkeuring voor uw voertuig. Dit heeft als consequentie dat het zo veranderde voertuig niet in het openbare wegverkeer mag worden gebruikt. U dient de technische keuring door een officieel erkende keuringsinstantie zoals bedoeld in § 19 van het Duitse verkeersreglement op eigen verantwoording en op eigen kosten te organiseren. Bovendien wordt u er attent op gemaakt dat zonder algemene typegoedkeuring ook geen verzekeringsdekking bestaat.

12.2 RaceChip is met het oog op de product- en uitrustingsgerelateerde diversiteit in de automotive industrie niet in staat alle eigenschappen op compatibiliteit te controleren en deze te waarborgen. Geschiktheid voor een keuring door een officieel erkende keuringsinstantie zoals bedoeld in § 19 van het Duitse verkeersregelement is niet overeengekomen.

13. Privacybescherming

13.1 RaceChip gebruikt de door u meegedeelde persoonsgegevens (zoals bijv. naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer en bankcode) volgens de bepalingen van het privacyrecht.

13.2 Alle persoonsgegevens worden in principe vertrouwelijk behandeld. De voor de transactieprocedure benodigde persoonsgegevens worden door RaceChip opgeslagen en voor de afhandeling van bestellingen, het beheer van de klantrelatie, de levering van artikelen, de afhandeling van betalingen en het afwenden van verlies van vorderingen gebruikt evenals hiervoor indien nodig, doorgegeven aan dienstenpartners waarvan RaceChip gebruikmaakt om de overeenkomst af te handelen (zoals bijvoorbeeld expeditiebedrijven of kredietinstellingen). Verder worden gegevens gebruikt voor eigen reclame- en marketingdoeleinden, bijv. voor het toesturen van schriftelijke reclame-informatie. Uw e-mailadres wordt door RaceChip gebruikt voor het toezenden van reclameaanbiedingen, wanneer u hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt. Indien hiervoor uw toestemming nodig is, tracht RaceChip deze van tevoren te verkrijgen. Het benaderen via de telefoon voor reclamedoeleinden vindt eveneens alleen plaats wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

13.3 U kunt te allen tijde d.m.v. een bericht aan

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Karl-Frasch-Str. 14
73037 Göppingen
Duitsland

Telefoon: +49 7161 1584 999
Fax: +49 7161 1581 899
E-mail: [email protected]

bezwaar maken tegen het gebruik en de verwerking van uw gegevens voor eigen reclame- en marketingdoeleinden evenals tegen een eventueel verleende toestemming voor het gebruik van uw gegevens.

14. Platform voor online-geschillenbeslechting, deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure

14.1 Volgens het geldende recht zijn wij verplicht consumenten attent te maken op het bestaan van het Europese online-geschillenbeslechtingsplatform, waarvan gebruik kan worden gemaakt voor de beslechting van geschillen zonder dat een rechtbank hoeft te worden ingeschakeld. Voor de inrichting van het platform is de Europese Commissie verantwoordelijk. U vindt het Europese online-geschillenbeslechtingsplatform hier: http://ec.europa.eu/odr/

14.2 Wij zijn niet verplicht aan een geschillenbeslechtingsprocedure van een bemiddelende consumenteninstantie deel te nemen en hebben daarom besloten hier niet vrijwillig aan deel te nemen.

15. Toepasbaar recht en plaats van rechtshandeling

15.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

15.2 Plaats van rechtshandeling is Göppingen.

AV downloaden (PDF)

Herroepingsformulier downloaden (PDF)