INCLUSIEF
TERUGGAVE
GRATIS
VERZENDING

Productgarantie

voor de producten "RaceChip S", "RaceChip RS", "RaceChip GTS", "RaceChip GTS Black" en "RaceChip XLR" tegenover consumenten

RaceChip ontwikkelt en produceert innovatieve en veilige producten voor een eenvoudig te realiseren en effectieve vermogensverbetering van de meest gangbare voertuigtypes. Om ervoor te zorgen dat de klanten van RaceChip erop kunnen vertrouwen dat zij met het door hen gekochte product langdurig hoge prestaties kunnen bereiken, geeft RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG, Karl-Frasch-Str. 14, 73037 Göppingen, Duitsland (hierna te noemen "garantiegever") tegenover consumenten zoals bedoeld in § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen "garantienemers") op de producten "RaceChip S", "RaceChip RS", "RaceChip GTS", "RaceChip GTS Black" en "RaceChip XLR" (hierna telkens te noemen "product", samen "producten") gratis een productgarantie met de hierin vastgelegde inhoud:

I. Sluiting van een garantieovereenkomst

Wanneer het ruimtelijke toepassingsgebied conform cijfer II van deze garantievoorwaarden is meegedeeld, komt met de aankoop van één van de producten door de garantienemer automatisch een overeenkomst tot stand betreffende het geven van productgarantie tussen de garantienemer en de garantiegever met de hierin overeengekomen inhoud.

II. Ruimtelijk toepassingsgebied van de productgarantie

De productgarantie is ruimtelijk beperkt tot producten die via de website van de garantiegever voor Nederland of via een dealer of verkooppartner die in dit land is gevestigd worden gekocht. Wanneer de producten via een website van de garantiegever of via een dealer of verkooppartner worden gekocht die niet in het bovengenoemde land is gevestigd, bestaat geen aanspraak op garantie.

III. Onderdelen van de producten waarop de garantie van toepassing is

De garantiegever geeft garantie op de volgende onderdelen van de producten:

 • Printplaat en elektronica
 • Stekkermodule op de printplaat
 • Kabelboom, echter niet op mechanische schades van de steekverbinding
 • Behuizing ("RaceChip S", "RaceChip RS"), behuizing excl. display ("RaceChip GTS", "RaceChip GTS Black") resp. behuizing van brainbox en controller ("RaceChip XLR")

IV. Onderwerp en omvang van de productgarantie; garantieduur

1. De garantiegever garandeert dat de onder cijfer III genoemde onderdelen van de producten binnen de onderstaand vermelde periodes, vanaf het tijdstip waarop het desbetreffende product is gekocht conform factuurdatum, geen gebreken vertonen die de functie van het desbetreffende product belemmeren ("garantiegeval").

 • "RaceChip S": 2 jaar
 • "RaceChip RS": 3 jaar
 • "RaceChip GTS", "RaceChip GTS Black": 5 jaar
 • "RaceChip XLR": 2 jaar

Niet onder de productgarantie vallen puur optische gebreken die geen invloed hebben op de bruikbaarheid van het product (zgn. "schoonheidsfoutjes").

2. De productgarantie geldt slechts in zoverre als de garantienemer het voertuig waarin het desbetreffende product is ingebouwd, uitsluitend gebruikt voor particulier, d.w.z. niet-commercieel gebruik (commercieel gebruik is bijv. beroepsmatig vervoer van personen; rijschoolauto; koeriers-/leveringsvoertuig; huurauto), tenzij het commerciële gebruik van het voertuig niet de oorzaak was voor de onvolkomenheid van het onderdeel van het product waarvoor de garantie geldt.

3. Wanneer er sprake is van garantie omvat de productgarantie naar keuze van de garantiegever ofwel de gratis levering van een gelijkwaardig vervangend product of de gratis reparatie van het desbetreffende product (indien technisch mogelijk). De garantiegever neemt bovendien de organisatie en de kosten van het transport van het vervangende product resp. van het gerepareerde product naar de garantienemer voor zijn rekening.

Daarenboven bestaan geen andere rechten of aanspraken uit deze productgarantie. Met name bestaan er uit de productgarantie geen aanspraken op schadevergoeding of vergoeding van vergeefse kosten.

V. Uitsluiting van de productgarantie

1. Om aanspraak op de productgarantie te kunnen maken, mag de onvolkomenheid van het desbetreffende product niet te wijten zijn aan een van de volgende omstandigheden:

 • normale slijtage,
 • verkeerde of onvakkundige installatie (bijv. installatie van het product of de kabelboom in een gedeelte met een hoge thermische belasting, zoals bijv. bij een bochtstuk of langs het motorblok, met als gevolg dat er schade door smelten ontstaat) en/of ingebruikname van het product die in strijd is met de richtlijnen van de garantiegever,
 • onvakkundig gebruik resp. bediening van het product die in strijd is met de richtlijnen van de garantiegever (bijv. instellingen van de draaischakelaar die niet door de garantiegever zijn vrijgegeven),
 • veranderingen aan het product of eigenmachtige reparatiepogingen die zonder de voorafgaande goedkeuring van de garantiegever werden uitgevoerd,
 • offroadgebruik met ritten door water met volledige benutting van de waaddiepte van het voertuig,
 • extern inwerkende beschadiging, met name een ongeval in het wegverkeer (d.w.z. een plotselinge gebeurtenis in het wegverkeer, waarbij zich een verkeerstypisch schaderisico heeft voorgedaan) maar ook beschadiging naar aanleiding van een motorwasbeurt, schade door dieren enz.,
 • overmacht resp. buitengewone/extreme natuurinvloeden zoals bijv. overstromingen, natuurrampen enz.,
 • eigen schuld van de garantienemer of derden.

2. Verder bestaat er geen aanspraak op garantie wanneer de garantienemer de bepalingen m.b.t. de handelwijze bij een garantiegeval onder cijfer VI van deze garantievoorwaarden opzettelijk veronachtzaamt, tenzij de veronachtzaming van deze bepalingen noch de oorzaak voor de vaststelling van het garantiegeval noch voor de vaststelling of de omvang van de aansprakelijkheid van de garantiegever is.

3. Aanspraak op garantie is overigens uitgesloten, wanneer het product in een voertuigmodel of een motortype wordt ingebouwd waarvoor het door de garantiegever niet uitdrukkelijk werd vrijgegeven.

VI. Handelwijze bij een garantiegeval, afhandeling garantieclaim

1. De garantienemer dient de garantiegever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen wanneer er sprake is van een garantiegeval. Hiervoor moet de garantienemer het als bijlage bijgevoegde garantiebewijs invullen en naar het volgende adres sturen:

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Karl-Frasch-Str. 14
73037 Göppingen
Duitsland

Op het productiegarantiebewijs moet de garantienemer een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de door hem vastgestelde onvolkomenheid aangeven en de door hem geclaimde aanspraak op garantie motiveren.

2. De garantienemer moet het desbetreffende product samen met het productgarantiebewijs op eigen kosten naar het bovengenoemde adres sturen en bovendien een kopie van het originele aankoopbewijs voor het product overleggen.

3. Met de ontvangst van het desbetreffende product en de bovengenoemde stukken controleert de garantiegever de geclaimde aanspraak op garantie en informeert de garantienemer over het resultaat van zijn controle. Wanneer er sprake is van garantie zal de garantiegever naar eigen keuze ofwel een gelijkwaardig vervangend product leveren of het desbetreffende product repareren (indien technisch mogelijk) en naar de garantienemer terugsturen. De organisatie en de kosten van het transport van het vervangende product resp. van het gerepareerde product naar de garantienemer komen voor rekening van de garantiegever.

4. Bij ten onrechte geclaimde aanspraken op garantie behoudt de garantiegever zich voor te eisen dat de kosten voor de controle van de garantieclaim en het retourtransport van het desbetreffende product naar de garantienemer door hem worden vergoed, indien de garantiegever volgens de overeenkomst of de wet niet toch al tot het dragen van deze kosten verplicht is. Dit geldt niet wanneer voor de garantienemer niet duidelijk was dat er geen aanspraak op garantie bestond.

VII. Verjaring van de garantieaanspraken

Aanspraken uit de productgarantie voor onvolkomenheden van de producten die zich tijdens de garantieduur hebben voorgedaan, verjaren binnen 12 maanden sinds het einde van het jaar waarin de desbetreffende aanspraak is ontstaan, dus met name wanneer de schade zich heeft voorgedaan en de garantienemer kennis heeft verkregen van de omstandigheden die een motivatie voor de claim vormen. Wanneer er sprake is van opzet geldt hiervan afwijkend de wettelijke verjaringstermijn.

VIII. Contractuele of wettelijke rechten

De contractuele of wettelijke rechten van de garantienemer tegenover de garantiegever als verkoper en/of fabrikant van de producten worden door deze productgarantie niet aangetast of beperkt en blijven ongewijzigd bestaan.

IX. Slotbepalingen

1. Deze productgarantie geldt in de bovengenoemde omvang en onder de bovengenoemde voorwaarden (inclusief het overleggen van de kopie van het oorspronkelijke originele aankoopbewijs) ook voor elke latere koper van het product wanneer dit wordt doorverkocht of wanneer het voertuig waarin het product is ingebouwd wordt doorverkocht.

2. Wanneer een bepaling in deze garantievoorwaarden ongeldig is of wordt, blijven de overige bepalingen van deze garantievoorwaarden rechtsgeldig.

3. Deze productgarantie valt onder de geldigheid van het Duitse recht.

4. Bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit of in verband met deze productgarantie is de vestiging van de garantiegever.


Formulier voor garantie downloaden.