INCLUSIEF
TERUGGAVE
GRATIS
VERZENDING

Motorgarantie voor consumenten voor de producten “RaceChip RS”, “RaceChip GTS” en “RaceChip GTS Black”

Stand 10/2023

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG, Karl-Frasch-Str. 14, 73037 Göppingen, Duitsland, (hierna “garantiegever” genoemd) kent consumenten in de zin van § 13 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) voor de producten “RaceChip RS”, “RaceChip GTS” en “RaceChip GTS Black” (telkens gratis) (hierna telkens “extra besturingsapparaat” genoemd) een motorgarantie toe met de onderstaande inhoud en onder de onderstaande voorwaarden:

I. Voorwaarde voor de afsluiting van een garantieovereenkomst

Voorwaarde voor het afsluiten van een overeenkomst over de toekenning van een motorgarantie voor de extra besturingsapparaten met de hierin beschreven inhoud is dat de consument (hierna “garantienemer” genoemd) de bij aankoop van het betreffende extra besturingsapparaat gratis ontvangen garantiekaart (extra besturingsapparaten “RaceChip RS”, “RaceChip GTS” en “RaceChip GTS Black”) binnen 14 dagen na ontvangst volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend naar de garantiegever op het volgende adres terugstuurt:

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Karl-Frasch-Str. 14
73037 Göppingen
Duitsland

II. Onderwerp en omvang van de motorgarantie; garantiebedrag

De motorgarantie omvat schade aan de hieronder limitatief opgesomde motoronderdelen en delen die binnen de garantieperiode door het gebruik van een extra besturingsapparaat in een voor garantie geschikt motorvoertuig van de garantienemer wordt veroorzaakt (hierna “garantiegeval” genoemd):

inlaatspruitstuk; aandrijfassen; alle met het oliecircuit verbonden interne motordelen; versnellingsbak (met uitzondering van in de versnellingsbak geïntegreerde koppelingen en koppelingsdelen); cardanassen; cardanaslagers; zuigers; krukkast; krukas; krukaswiel; motorblok; in- en uitlaatkleppen inclusief klepgeleiding; cilinderkop; cilinderbussen; nokkenassen; nokkenaswielen; plunjers; turboladers.

Voor de garantie komen uitsluitend motorvoertuigen in aanmerking

 • die in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, Zweden of Spanje zijn toegelaten;
 • die een totale kilometerstand van 100.000 kilometer op het moment van het ontstaan van een garantiegeval niet hebben overschreden;
 • waarvoor het eerste kentekenbewijs niet langer dan 3 jaar vóór aankoop van een extra besturingsapparaat werd afgegeven;
 • die voor particuliere doeleinden, d.w.z. niet-commercieel gebruik (commercieel gebruik is bijv. beroepsmatig personenvervoer; lesvoertuig; koeriers-/leveringsvoertuig; huurauto) worden gebruikt, tenzij het commerciële gebruik van het voertuig de schade niet heeft veroorzaakt;
 • waaraan de door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven resp. aanbevolen regelmatige onderhouds-, inspectie- en verzorgingswerkzaamheden aantoonbaar volgens de voorschriften van de fabrikant werden uitgevoerd door een geautoriseerde merkdealer, tenzij het niet uitvoeren van deze onderhouds-, inspectie- en verzorgingswerkzaamheden de schade niet heeft veroorzaakt.

In een garantiegeval omvat de motorgarantie de vergoeding van de werkelijk en aantoonbaar ontstane kosten van een technisch vereiste reparatie van de bovengenoemde motoronderdelen en delen tot een maximumbedrag van € 3.000,00 (bruto) bij aankoop van de „RaceChip RS“, resp. een maximumbedrag van € 5.000,00 (bruto) bij aankoop van de „RaceChip GTS“ resp. een maximumbedrag van €10.000,00 (bruto) bij aankoop van de „RaceChip GTS Black“ per garantiegeval. Is vervanging van het beschadigd motoronderdeel in het individuele geval voordeliger dan de reparatie ervan, dan beperkt de garantieclaim zich tot de kosten van de vervanging van het beschadigde motoronderdeel.

In geen geval is de garantiegever verplicht tot betaling van een garantiebedrag dat de dagwaarde van het voertuig direct vóór het ontstaan van het garantiegeval overschrijdt. De vergoeding van overige kosten, met name voor (maar niet beperkt tot) overige reparaties of service aan andere voertuigonderdelen of voor indirecte schade zoals wegsleep-, huurauto- en overnachtingskosten, niet-bruikbaarheid, parkeer-/ afvoerkosten etc., valt uitdrukkelijk niet onder de motorgarantie.

III. Garantieperiode

De garantie begint, indien aan paragraaf I is voldaan, met de aankoop van de extra besturingseenheid (datum van aankoop) en eindigt met het einde van een jaar (aanvullende besturingseenheid „RaceChip RS“) resp. na afloop van twee jaar (extra besturingsapparaten “RaceChip GTS” en “RaceChip GTS Black”), uiterlijk echter bij het bereiken van een totale kilometerstand van 100.000 kilometer na afgifte van het eerste kentekenbewijs of overschrijding van een periode van 3 jaar na het eerst afgegeven kentekenbewijs.

IV. Uitsluitingen

Geen recht op garantie bestaat:

 • voor normale slijtage van de onder deze motorgarantie vallende motoronderdelen en delen;
 • voor schade die voortvloeit uit deelname aan rijevenementen met racekarakter resp. de bijbehorende testritten;
 • voor schade die wordt veroorzaakt doordat aan de motor en/of aan de besturings- en computersystemen van het voertuig vóór of tijdens de garantieperiode veranderingen - met name (maar niet beperkt tot) vermogensverhogende of uitlaatgasveranderende maatregelen in welke vorm dan ook - werden aangebracht;
 • voor schade die is ontstaan doordat het voertuig aan hogere dan de door de fabrikant bepaalde asof aanhanglasten werd blootgesteld, of doordat het toegestane totaalgewicht van het voertuig werd overschreden;
 • voor schade die is ontstaan omdat de garantienemer de instructies van de voertuigfabrikant in de handleiding voor de bediening van het voertuig niet heeft opgevolgd;
 • voor schade die is ontstaan doordat de garantienemer de gebruiksvoorwaarden voor de extra besturingsapparaten en/of overige instructies van de garantiegever in de bedieningshandleiding voor de extra besturingsapparaten niet opvolgt resp. doordat de garantienemer of een daarmee belaste derde het extra besturingsapparaat in strijd met de specificaties van de garantiegever heeft ingebouwd;
 • voor schade die is ontstaan door het gebruik van ongeschikte resp. door de fabrikant van het voertuig niet goedgekeurde brandstofsoorten en overige bedrijfsstoffen, met name (maar niet beperkt tot) motorolie;
 • voor schade die wordt veroorzaakt door een ongeval, d.w.z. een plotselinge, direct van buiten met mechanische kracht inwerkende gebeurtenis, en door een ongeval in het wegverkeer, d.w.z. een plotselinge gebeurtenis in het wegverkeer waarin een voor het verkeer typisch schaderisico is ontstaan;
 • voor schade die is ontstaan door eigen schuld van de garantienemer of van derden, met name door ondeskundig gebruik van het voertuig of van het extra besturingsapparaat of door moedwillige handelingen;

Verder bestaat geen recht op garantie wanneer op de kilometerteller van het voertuig ingrepen of andere beïnvloedingen werden uitgevoerd resp. een defect of vervanging van de kilometerteller niet direct aan de garantiegever werd meegedeeld, zodat de werkelijke totale kilometerstand van het voertuig voor de garantiegever niet meer zichtbaar resp. controleerbaar is.

Daarnaast is een recht op garantie uitgesloten wanneer de garantienemer de bepalingen over de handelwijze in een garantiegeval onder nr. V van deze garantievoorwaarden door schuld niet opvolgt, tenzij het niet-opvolgen van deze bepalingen niet de oorzaak is voor het niet kunnen vaststellen van het garantiegeval of voor het niet kunnen vaststellen of de omvang van de betalingsplicht van de garantiegever.

Recht op garantie is bovendien uitgesloten wanneer het extra besturingsapparaat in een voertuigmodel wordt ingebouwd waarvoor het door de garantiegever niet uitdrukkelijk werd goedgekeurd.

V. Handelwijze in een garantiegeval

Na het ontstaan van een garantiegeval geldt het volgende:

De garantienemer moet de garantiegever direct schriftelijk over het ontstaan van een garantiegeval informeren. De schriftelijke melding moet worden gezonden naar:

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Karl-Frasch-Str. 14
73037 Göppingen
Duitsland

Samen met de schriftelijke melding van het garantiegeval moet de garantienemer de volgende documentatie overleggen:

 • origineel aankoopbewijs van het extra besturingsapparaat;
 • schriftelijke bewijzen (bijv. origineel serviceboekje van de voertuigfabrikant of originele facturen) over het opvolgen van de door de voertuigfabrikant voorgeschreven resp. aanbevolen regelmatige onderhouds-, inspectie- en verzorgingswerkzaamheden, uitgevoerd door een geautoriseerde merkdealer
 • kopie van kentekenbewijs deel I (kentekenbewijs)

Voor de verstrekking van de opdracht voor reparatiewerkzaamheden of het opstellen van een offerte tegen betaling is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de garantiegever noodzakelijk.

De garantiegever moet desgewenst de mogelijkheid krijgen de ontstane schade zelf te onderzoeken. De garantienemer moet de garantiegever in dit opzicht alle hem bekende informatie verstrekken over de nadere omstandigheden van de ontstane schade. De garantiegever heeft het recht op eigen kosten een externe deskundige opdracht te geven de oorzaak van de schade vast te stellen.

VI. Overdraagbaarheid van de motorgarantie

Verkoopt de garantienemer tijdens de garantieperiode het voertuig waarin het extra besturingsapparaat zoals bedoeld is ingebouwd, dan kan de motorgarantie op de koper van het voertuig worden overgedragen. Voorwaarde hiervoor is dat de garantiegever de verkoop van het voertuig en de overdracht van de motorgarantie onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 dagen, door de garantienemer schriftelijk onder vermelding van de volledige naam van de koper en diens adres wordt meegedeeld.

VII. Verjaring van garantieclaims

Motorgarantieclaims verjaren binnen 12 maanden na het eind van het jaar waarin de betreffende claim is ontstaan en de garantienemer op de hoogte is gebracht van omstandigheden waarop de claim is gebaseerd.

VIII. Toepasselijk recht

Op de toekenning van de motorgarantie is Duits recht van toepassing.
De rechtsmacht ligt uitsluitend in Ulm, Duitsland.

IX. Wettelijke rechten

De wettelijke rechten van de garantienemer die hem in geval van een gebrek aan het extra besturingsapparaat op het moment van risico-overgang krachtens § 437 BGB toekomen, worden door deze motorgarantie niet beperkt en blijven voortbestaan.

X. Slotbepalingen

Als een bepaling in deze garantievoorwaarden ongeldig is of wordt, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze garantievoorwaarden hierdoor niet aangetast.